KANALIZACE

Kanalizační systémy jsou navrženy a používány pro odvodňování a odstraňování odpadních vod z budov a infrastruktury. Základním stavebním prvkem kanalizačního systému jsou kanalizační trubky. Jsou vyrobeny z různých materiálů od plastů (PVC, PP, PE), betonu, litiny, kameniny a sklolaminátu. Kanalizační potrubí je propojeno tak, aby vytvořilo síť propojených potrubí, která přivádí odpadní vodu z budov a infrastruktury do centrálního kanalizačního systému nebo čistírny odpadních vod.

Neméně důležitou součástí kanalizačního systému jsou revizní a čerpací šachty. Revizní šachty jsou umístěny v různých bodech kanalizačního systému a slouží k inspekci, údržbě a čištění kanalizačních trubek. Jsou vyrobeny z betonu nebo plastu a jsou opatřeny poklopem, aby se umožnil přístup do kanalizačního systému. Čerpací šachty se používají v případech, kdy odpadní voda musí být čerpána zpět do vyšších částí kanalizačního systému nebo čistírny odpadních vod. Tato čerpadla pomáhají překonávat výškové rozdíly a udržují tok odpadní vody v kanalizačním systému.

Kanalizační přípojky jsou částí kanalizačního systému, které spojují jednotlivé budovy nebo domy se stávajícím kanalizačním systémem. Pro přípojky je obvykle v současnosti použito plastové potrubí.

 •  PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U), PP, HD-PE, PE
 •  KAMENINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY
 •  BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ POTRUBÍ
 •  SKLOLAMINÁTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY
 •  LITINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY
 •  BETONOVÉ A PLASTOVÉ ŠACHTY – KANALIZAČNÍ, ČERPACÍ, REVIZNÍ, ČISTÍCÍ VČ. VYSTROJENÍ
 •  ARMATURY, TVAROVKY
 •  POKLOPY, MŘÍŽE
 •  ČOV, ODLUČOVAČE, JÍMKY, SEPTIKY
 •  POKLOPY, MŘÍŽE
 •  ULIČNÍ, DVORNÍ, HORSKÉ A SORPČNÍ VPUSTI
 •  KANALIZAČNÍ MALTY ERGELIT
 •  DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VODOVODY

Vodovodní sítě se běžně stavějí jako jednotné systémy – dopravují vodu pitnou, která se užívá i jako užitková nebo voda k hašení požáru. Upravená voda se dostává ke konečnému uživateli vodovodním potrubím pomocí přetlaku. K trubní síti (tzv. vodovodním řadům) patří řada dalších objektů (např. vodojemy) a zařízení. Z úpravny proudí voda přes čerpací stanici přiváděcím vodovodním řadem do vodojemů. Odtud dále zásobním řadem do rozvodné sítě a přípojkami do jednotlivých zásobovaných objektu. Přetlak v síti se vytváří pomocí čerpadel, za předpokladu, že zdroj vody leží výš než její spotřebiště, a tak může být rozvod gravitační. V současné době se uplatňují především litina a potrubí z plastů (PVC, HDPE).

Nezbytný doplněk rozvodů tvoří armatury společně s tvarovkami. Tvarovky – umožňují změnu směru a průměru vedení, odbočení, připojení armatur apod. Armatury – umožňují řízení a ovládání provozu. Na veřejných rozvodech vody se uplatňují především armatury uzavírací (šoupata, ventily, kohouty a klapky) nebo armatury výtokové (nadzemní a podzemní hydranty). Z dalších armatur můžeme na veřejných vodovodech použít například redukční ventily, kalosvody, popřípadě odvzdušňovací nebo zavzdušňovací ventily.

Vodovodní přípojka je potrubí, které spojuje rozvodnou síť vodovodu pro veřejnou potřebu (městský vodovod) s vnitřním vodovodem. Je to samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li osazen vodoměr, pak k hlavnímu uzávěru vnitřního vodovodu.

 •  PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U), PE
 •  LITINOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY
 •  ARMATURY, TVAROVKY
 •  ŠACHTY VODOMĚRNÉ VČ. VYSTROJENÍ
 •  DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOMUNIKACE

Silniční těleso musí být zabezpečeno proti škodlivému působení podzemních a povrchových vod. Pro odvedení vod se používá drenážní potrubí, systémy uličních vpustí nebo liniové odvodňovací žlaby napojené na kanalizační systém odvodu dešťové vody. Stejný systém odvodnění lze použít i pro odvodnění zpevněných ploch včetně ploch u rodinných domů a teras.

Pro výstavbu komunikací dodáváme i další výrobky, které slouží ke zlepšení odvodu dešťové vody či tělesa komunikace. Mezi ně patří například betonové žlabovky, horské vpusti, široké spektrum geosyntetik (tkané/netkané geotextilie, geomříže, drenážní geokompozity a další), sorpční vpusti a odlučovače ropných látek.

 •  DLAŽBY - ZÁMKOVÉ, PLOŠNÉ, RELIÉFNÍ, ZATRAVŇOVACÍ
 •  OBRUBNÍKY - SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÉ, ZAHRADNÍ, ZASTÁVKOVÉ
 •  PALISÁDY, PŘÍDLAŽBA, ŽLABOVKY
 •  LINIOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY
 •  ULIČNÍ, HORSKÉ A SORPČNÍ VPUSTI – PLASTOVÉ A BETONOVÉ
 •  DRENÁŽNÍ SYSTÉMY
 •  POKLOPY, MŘÍŽE
 •  GEOSYNTETIKA
 •  CHRÁNIČKY

HOSPODAŘENÍ S ODPADNÍ A DEŠŤOVOU VODOU

Všude tam, kde dešťová voda dopadá na silnice, veřejná prostranství, střechy a celou řadu dalších zpevněných ploch, začíná pro nás úkol: vytvořit přirozený koloběh vody a zajistit ekonomicky i ekologicky smysluplný návrat vody do přírody.

Pro hospodaření s odpadní a dešťovou vodou v současné době existuje velké množství výrobků od čistíren odpadních vod, odlučovačů, retenčních nádrží a vsakovacích systémů, které se dají i vzájemně kombinovat.

Retenční nádrže zajišťují zachycení vody pro možné další využití. Pro větší stavební projekty se většinou používají betonové nádrže, které lze kombinovat i z více segmentů. U rodinných domů najdou uplatnění nádrže plastové, ale i betonové. Záleží na podmínkách stavby a i přání zákazníka.
Vsakovací systémy slouží k akumulaci vody a jejímu následnému postupnému zasakování do okolní zeminy a zajištují tak přirozený koloběh vody v daném místě. Používají se i jako poslední součást celého systému v návaznosti na retenční nádrž či čistírnu odpadních vod.

 •  VSAKOVACÍ BOXY A SYSTÉMY - PLASTOVÉ, BETONOVÉ
 •  AKUMULAČNÍ/RETENČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU - PLASTOVÉ, BETONOVÉ
 •  ČOV, ODLUČOVAČE, JÍMKY, SEPTIKY - PLASTOVÉ, BETONOVÉ
 •  ČERPACÍ ŠACHTY VČ. VYSTROJENÍ
 •  POTRUBÍ PRO VRTANÉ STUDNĚ, SKRUŽE

DŮM A ZAHRADA

Spektrum výrobků pro Dům a zahradu zahrnuje veškerý námi nabízený sortiment. Základní napojení na inženýrské sítě představuje vodovodní a kanalizační přípojka s kompletním příslušenstvím šachet, armatur, tvarovek, na které může navazovat dnes již neodmyslitelně hospodaření s odpadní a dešťovou vodou, případně i materiály pro výstavbu studní. Pro odvodnění zpevněných ploch okolo domu se používají většinou systémy odvodňovacích žlabů v různých variantách provedení – jak materiálově, tak designově.

Navštivte nás a společně vytvoříme Váš projekt - spojením Vaší představy a našimi zkušenostmi.

 •  PLASTOVÉ POTRUBÍ A TVAROVKY – PVC (-U)
 •  DLAŽBY - ZÁMKOVÉ, PLOŠNÉ, RELIÉFNÍ
 •  OBRUBNÍKY - SILNIČNÍ, CHODNÍKOVÉ, ZAHRADNÍ
 •  PALISÁDY
 •  LINIOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY
 •  DVORNÍ VPUSTI
 •  VSAKOVACÍ BOXY A SYSTÉMY
 •  AKUMULAČNÍ/RETENČNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU
 •  DOMOVNÍ ČOV, JÍMKY, SEPTIKY
 •  ŠACHTY VODOMĚRNÉ

N2MyNjM5Y